Hvorfor er det vigtigt grundigt at overveje, hvilken virksomhedsform, der er mest rigtigt for dig, før du går i gang? Har du læst del 1, så kender du allerede svaret, men lad os for god ordens skyld gentage det: Det er vigtigt, fordi dit valg af virksomhedsform er afgørende for, hvilke krav din virksomhed skal leve op til i fremtiden. 

I del 1 skrev vi dog også, at hvis du skifter mening efter din virksomhed er stiftet, så er det muligt at ændre virksomhedsform. Men det er en tidskrævende proces, der koster penge. 

Vi vil gerne give dig det nødvendige overblik over de mest almindelige virksomhedsformer i Danmark. Derfor gennemgår vi hver virksomhedsform, en-for-en. Formålet er at gøre det nemmere for dig at træffe det rigtige valg af virksomhedsform. 

Nu skal det handle om selskaber 
I del 1 forklarede vi, hvordan du først og fremmest skal tage stilling til om din virksomhed skal høre under kategorien personligt ejet virksomhed eller kategorien selskab. Og at valget får betydning for, hvordan du hæfter for virksomhedens forpligtelser. 

Vi gennemgik de personligt ejede virksomhedsformer, og har du endnu ikke læst del 1, men er interesseret i at blive klogere på de personlige ejede virksomhedsformer, så læs mere her. I del 2 skal det handle om selskaberne

Hvad er et selskab?
Når du driver et selskab, er du og selskabet – juridisk set – to adskilte enheder. Det betyder, at du, modsat med en personligt ejet virksomhedsform, ikke personligt hæfter for selskabets forpligtelser. Hvis du har gæld i selskabet kan kreditorer altså ikke gå efter din personlige formue, men udelukkende efter værdier i selskabet. I tilfælde af, at du skal låne penge til at starte et selskab, vil du dog med stor sandsynlighed opleve, at banken vil tage pant i fx din bolig, dit køretøj, mv., for at sikre, at de får deres penge tilbage. Herudover kan du ikke ubegrænset overføre penge fra dit selskab til din private konto. 

Hvilke krav skal du leve op til? 
Der er flere formelle krav og regler du skal leve op til, når du driver et selskab. Du skal bl.a. indberette og offentliggøre virksomhedens regnskab og ledelsesberetning. Desuden kræver det et indskud fra ejer/ejerne at starte et selskab, og det drejer sig, ifølge Erhvervsstyrelsen, om en minimumskapital på mellem 40.000 og 400.000 kr. Udover indskuddet, der skal sikre selskabets likviditet, så er der et stiftelsesgebyr på 670 kr. 

De mest almindelige typer selskaber er: 

 • Anpartsselskab ApS
 • Aktieselskab A/S  

Anpartsselskab ApS 
Et anpartsselskab – ofte kaldet et ApS – består af én eller flere ejere, der enten kan være personer eller virksomheder. Ejeren/ejerne ejer anparterne i virksomheden.  


ApS’et er et af de mest anvendte virksomhedsformer i Danmark, fordi det er en selskabsform, der kræver en forholdsvist lille startkapital. 

Hvad koster det at stifte et ApS? 
Helt konkret er der et minimumskrav om 40.000 kr. i indskud, når du starter et ApS. Indskuddet behøver ikke nødvendigvis være kontant, men kan også være i form af andre værdier og aktiver – fx virksomheder, køretøjer, maskiner, mv. Ved siden af de 40.000 kr. koster det 670 kr. i gebyr at oprette et ApS. 

Du hæfter ikke personligt for dit ApS 
Som tidligere nævnt hæfter du ikke med din personlige formue, når du ejer et selskab. Og hvis I er flere ejere hæfter I heller ikke solidarisk. Det betyder, at vælger du at oprette et ApS, så hæfter du kun med de 40.000 kr. du har indskudt i startkapital, og kreditorerne kan altså ikke komme efter din personlige formue, hvis der opstår gæld i din virksomhed eller du går konkurs. 

Hvilke krav er der til et ApS?
Der er flere formelle regler og krav til et ApS end en personlig ejet virksomhed, fordi ApS’et er underlagt selskabsloven. Vi har lavet en opsummering her, og ønsker du yderligere uddybning, så har vi sat flere ord på i teksten under punkterne. 

 • Du skal udforme og underskrive et stiftelsesdokument samt vedtægter 
 • Du skal føre regnskab og indberette årsrapport 
 • Du skal oprette en ejerbog med relevante oplysninger
 • Du skal have en erhvervskonto og en arbejdsskadeforsikring 
 • Du skal have en direktion 
 • Der betales selskabsskat af dit overskud. 

Du skal udforme og underskrive et stiftelsesdokument samt vedtægter
Når du skal stifte et ApS, skal du først og fremmest udforme og underskrive et stiftelsesdokument samt vedtage vedtægterne i ApS’et. Vedtægterne skal bl.a. indeholde dit selskabs navn, formål, regnskabsår, osv. 


Du skal føre regnskab og indberette årsrapport 

Når du driver et ApS er der bl.a. krav om, at du fører regnskab – i overensstemmelse med bogføringsloven – og indberetter din årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Din årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og skal offentliggøres, så alle har adgang til den. 

Du skal oprette en ejerbog med relevante oplysninger
Herudover skal du, ifølge selskabsloven, oprette en ejerbog, hvori det skal dokumenteres hvem, der er din virksomheds kapitalejere og panthavere, og hvor stor en andel, de hver især ejer. Betegnelsen “ejerbog” skal ikke tages bogstaveligt, og du bestemmer selv om den føres i et Word-dokument, notesbog eller noget helt tredje. 

Du skal have en erhvervskonto og en arbejdsskadeforsikring  
Det er desuden et krav, at du har en erhvervskonto til dit ApS, og en arbejdsskadeforsikring er lovpligtig – uanset om du har ansatte eller ej. 

Du skal have en direktion 
I et ApS skal du have en direktion. Det er direktionen, der varetager den daglige drift og ledelsen i dit selskab, og der skal sidde minimum en direktør. Du kan vælge, at direktionen i dit ApS udelukkende skal bestå af dig, eller du kan ansætte flere direktører. Udover direktionen kan du også have en bestyrelse eller et tilsynsråd – det er dog ikke et krav.

Der betales selskabsskat af dit overskud 
I et ApS betales der selskabsskat af overskuddet. Det er altså selskabet og ikke dig personligt, der beskattes, hvilket er positivt, fordi selskabsskatten er lavere end personskatten. Du skal dog betale almindelig personskat af den løn, du udbetaler til dig selv. Får du udbetalt udbytte, hvilket vil sige, at du får en del af virksomhedens overskud, så skal du betale udbytteskat af det beløb, der udbetales. 

Er der underskud i din virksomhed, så kan du, modsat personligt ejede virksomheder, ikke trække det fra din personlige indkomst. Du kan dog overføre dit underskud til næste regnskabsår. Her trækkes det fra det overskud, du forhåbentlig laver det efterfølgende år, så din virksomhed betaler mindre i skat. 

De fleste ApS’er skal momsregistreres, men ligesom med de personligt ejede virksomheder, så afhænger det af dit erhverv. 

Aktieselskab A/S  
Et aktieselskab – forkortet A/S – består, ligesom et ApS, af én eller flere ejere, der enten kan være personer eller virksomheder. Ejeren/ejerne ejer aktierne i virksomheden. Og det er ikke kun stifterne af A/S’et, der kan eje det, men enhver, der køber en aktie i virksomheden vil eje en del af den. 

På mange måder minder et A/S om et ApS, men en væsentlig forskel er det beløb, der kræves i indskud, når du stifter en virksomhed. Herudover er reglerne lidt mere komplicerede, og der er flere regnskabsmæssige forpligtelser, når du driver et A/S. Det er ofte lidt større virksomheder eller virksomheder med mange ejere, der vælger denne virksomhedsform. 

Hvad koster det at stifte et A/S? 
Der er et kapitalkrav på minimum 400.000 kr., når du skal starte et A/S. Der er heller ikke her krav til, at det skal være kontant. Du kan også skyde andre værdier og aktiver ind i virksomheden, og det kan, ligesom ved et ApS, være virksomheder, køretøjer, maskiner, mv. Ved siden af de 400.000 kr. koster det 670 kr. i gebyr at oprette et A/S. 

Du hæfter ikke personligt for dit A/S 
Da et A/S også hører under kategorien selskab, så hæfter du ikke med din personlige formue for din virksomhed. Er der flere ejere i din virksomhed, så hæfter I heller ikke solidarisk. Hver ejer hæfter udelukkende for deres indskudte kapital (aktier i selskabet). 

Hvilke krav er der til et A/S?
Et A/S er, ligesom et ApS, underlagt selskabsloven, hvilket betyder, at der er nogle formelle regler og krav, du skal leve op til, når du driver et A/S. Vi har lavet en opsummering her, og ønsker du yderligere uddybning, så har vi sat flere ord på i teksten under punkterne. 

 • Du skal udforme og underskrive et stiftelsesdokument samt vedtægter 
 • Du skal føre regnskab og indberette årsrapport 
 • Du skal oprette en ejerbog med relevante oplysninger
 • Du skal have en erhvervskonto og en arbejdsskadeforsikring 
 • Du skal have en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd
 • Alle beslutninger skal træffes på en generalforsamling 
 • Der skal betales selskabsskat af dit overskud.

Du skal udforme og underskrive et stiftelsesdokument samt vedtægter
Der er krav om, at du opretter og underskriver et stiftelsesdokument samt vedtager selskabets vedtægter. 

Du skal føre regnskab og indberette årsrapport 
Du skal føre regnskab – i overensstemmelse med bogføringsloven – samt udarbejde et årsregnskab, som skal godkendes på en generalforsamling, inden det sendes til Erhvervsstyrelsen. Dit årsregnskab skal være offentligt tilgængeligt, så alle kan få et indblik i din virksomheds økonomiske situation. 

Du skal oprette en ejerbog med relevante oplysninger
Det er, som tidligere nævnt, et krav ifølge selskabsloven, at der oprettes en ejerbog, hvori det dokumenteres hvem, der er virksomhedens kapitalejere og panthavere, og hvor stor en andel, de hver især ejer. 

Du skal have en erhvervskonto og en arbejdsskadeforsikring 
Det er også et krav, at du har en erhvervskonto til dit A/S, og en arbejdsskadeforsikring er lovpligtig – også selvom du ingen ansatte har. 


Du skal have en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd
Ligesom ved et ApS er der et krav om, at du skal have en direktion. Men hvor det ved et ApS er valgfrit om du vil have en bestyrelse eller et tilsynsråd, så er det et krav ved et A/S. 


Har du en direktion og en bestyrelse, vil direktionen være ansvarlig for den daglige drift og ledelse, og bestyrelsen vil være ansvarlig for den strategiske retning. Vælger du et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse, så vil direktionen både være ansvarlig for den daglige ledelse og strategiske retning. Tilsynsrådet har til opgave at føre tilsyn med din direktion og udføre generel kontrol af din virksomhed.

Alle beslutninger skal træffes på en generalforsamling 
Alle beslutninger i dit A/S skal træffes på en generalforsamling. En generalforsamling er et møde, hvor alle ejere (aktionærer) mødes og træffer beslutninger vedrørende virksomheden. Der er en række krav, der skal overholdes, når du skal gennemføre en generalforsamling. Fx må der senest indkaldes til generalforsamling mellem fire og to uger inden den skal afholdes. Deltagerne skal herudover have mulighed for at forberede sig på dagsordenen, hvorfor der skal oplyses tid og sted samt, hvilke punkter, der skal gennemgås på forsamlingen. 

Du skal betale selskabsskat af dit overskud 
Her gælder de samme regler som ved et ApS. I et A/S betales der også selskabsskat af overskuddet, og er der underskud i dit A/S, kan det kan det ikke trækkes fra din personlige indkomst. Til gengæld kan underskuddet overføres til det efterfølgende år, hvor der forhåbentlig generes overskud.  

Når du udbetaler løn til dig selv eller får udbetalt en andel af virksomhedens overskud (udbytte) skal du betale henholdsvis personskat og udbytteskat.

De fleste A/S’er skal momsregistreres, men ligesom med de personligt ejede virksomheder og ApS’et, så afhænger det af dit erhverv. 

Vil du spare penge på stiftelsen af din virksomhed? Lad e-conomic klare stiftelsesprocessen for dig, og slip for papirarbejdet, så du i stedet kan bruge tid og energi på at få den bedste start med din nye virksomhed. Læs mere her.

Disclaimer: e-conomic er et regnskabsprogram, og tilbyder ikke juridisk rådgivning inden for virksomhedsstiftelse. Indlægget er verificeret af eksperter, men du bør række ud til professionelle for at få rådgivning i forhold til din specifikke situation. For professionel og kompetent rådgivning, der skal sikre dig den bedste start på dit virksomhedseventyr, tag fat i vores dygtige samarbejdspartner LegalHero.